,,Własna firma zamiast bezrobocia”

W ramach projektu można otrzymać m.in. do 40 tys. zł na otworzenie nowej działalności gospodarczej.

Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski i niżański

Cel główny projektu: zwiększenie do 30.06.2015 aktywności zawodowej 34 z 40 osób bezrobotnych (14 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Nisku lub w Tarnobrzegu.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

1) Kryteria grupy docelowej:

a) osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku lub Tarnobrzegu)

b) osoba do 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia - osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie ukończyły 30 lat lub ukończyły 50 lat

2) Kryteria dostępu udziału w projekcie:

a) osoba zamieszkująca na terenie powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego lub Miasta Tarnobrzeg, (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem,

b) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego lub Miasta Tarnobrzeg,

c) osoba która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

d) osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

 

Nabór wniosków rekrutacyjnych do drugiej edycji projektu "Własna firma zamiast bezrobocia" prowadzony jest w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2014 r.

 

 

Miejsce składania wniosków rekrutacyjnych:

Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Biuro Terenowe w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, pok. 303

37-450 Stalowa Wola