Informacja dotycząca możliwości wsparcia dróg lokalnych perspektywie 2014-2020

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 2014-2020 w celu zapewnienia dostępności transportowej możliwe będzie wsparcie inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jedynie wówczas, gdy:

−  przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (w ramach Celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – CT 9, jako element lokalnego planu rewitalizacji), lub

−  są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską (w ramach Celu tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – CT 4, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT), lub

−  gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (w ramach Celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej – CT 7).

W Priorytecie Inwestycyjnym 4e (4.5) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności obszarach dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz Priorytecie Inwestycyjnym 9b (9.2) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich możliwe są inwestycje w drogi lokalne stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego lub rewitalizacji – zgodnie z kompleksowym planem gospodarki niskoemisyjnej lub lokalnym planem rewitalizacji. Nie ma zatem możliwości finansowania w ww. priorytetach inwestycyjnych odrębnego projektu drogowego, np. drogi dojazdowej.

Jak podkreśla Ministerstwo, niewłaściwe decyzje co do lokalizacji i rodzaju inwestycji mogą wypaczyć rezultat strategiczny działania związany ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, niwecząc tym samym wysiłek podejmowany celem usprawnienia systemu transportowego na rzecz propagowania publicznego, w tym ekologicznego transportu.

Analogiczną interpretację należy przyjąć w przypadku działań rewitalizacyjnych podejmowanych w PI 9b (9.2).

Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić jedynie mniejszość wydatków w projektach realizowanych w PI 4e (4.5) oraz PI 9b (9.2).

W Priorytecie Inwestycyjnym 7b (7.2) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi możliwa jest realizacja inwestycji w drogi lokalne stanowiące bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T – bez ograniczeń do sieci bazowej lub kompleksowej. Pod pojęciem sieci TEN-T należy rozumieć zarówno sieć drogową, jak i kolejową. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, sieć kompleksowa TEN-T składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych TEN-T, które są identyfikowane i rozwijane zgodnie z rozdziałem II ww. rozporządzenia. Natomiast, sieć bazowa składa się z tych części sieci kompleksowej, które mają największe znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiągnięcia celów rozwoju sieci TEN-T. Sieć ta jest identyfikowana i rozwijana zgodnie z rozdziałem III do rozporządzenia 1315/2013.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, co do zasady nie ma możliwości budowania dróg lokalnych stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są dopiero planowane lub brak jest pewności co do ich realizacji w perspektywie 2014-2020.

Inwestycje w drogi lokalne w ramach CT 7 nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu operacyjnego przeznaczonej na transport drogowy.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków EFRR oraz EFS. Zatem jeżeli dany projekt z zakresu dróg lokalnych nie spełnia warunków określonych w Umowie Partnerstwa, nie będzie mógł ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020.

PROW 2014-2020

Inwestycje w drogi lokalne możliwe będą również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - jako wsparcie małej infrastruktury, w tym budowy i modernizacji dróg lokalnych mających na celu połączenie jednostek osadniczych z istniejącą siecią drogową. Preferencje dotyczyć będą dróg dojazdowych do miejscowości istotnych ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiających dojazd dla większej liczby mieszkańców; zakłada się także preferencje dla gmin o niskim poziomie podatkowym oraz o wysokim wskaźniku bezrobocia. Inwestycje dotyczące dróg wpływają na warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej), dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i innych usług publicznych, a także do rynku pracy. Działania te, zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską tabelą przejścia z priorytetów WPR na cele tematyczne polityki spójności, zostały przypisane do CT9.

Przedstawione wyjaśnienia mogą zostać zweryfikowane w oparciu o ostateczne ustalenia wynikające z negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską. W znacznej części przypadków interpretacja zapisów może zależeć od konkretnego projektu.