Program szkoleniowo-stażowy „Ponowny start”

Projekt „Nowa droga!” w zakresie Programu I szkoleniowo-stażowego „Ponowny start” realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Formy wsparcia

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż (6 miesięcy)
 • Pośrednictwo pracy

Adresaci

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, spełniające jednocześnie następujące kryteria, oraz niepodlegające wyłączeniom z udziału w projekcie:

 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego,
 • pracowały i zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozostające bez pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego,

Kandydatom spełniającym powyższe warunki kwalifikowalności przyznawane będą dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów preferencyjnych:

 • osoby o niskich kwalifikacjach - 5 pkt (posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne),
 • osoby o niskich dochodach - 5 pkt (poniżej 600 zł na domownika - potwierdzone oświadczeniem),
 • kobiety - 2 pkt.

Rekrutacja do Programu ma charakter ciągły.

Dodatkowe informacje można znaleść na stronie: http://nowadroga.rze.pl/program-ponowny-start.html