Po szkoleniu z partnerstwa publiczno - prywatnego w Jaśle

Szereg badań nt. ppp w Polsce wskazuje na wyjątkowo duże zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie realizacji zadań publicznych w modelu partnerskim (ppp/koncesje) jak również możliwości jego łączenia z finansowaniem ze środków UE. Dlatego Sieć Punktów Informacyjnych zorganizowała szkolenie z PPP, które odbyło się w Jaśle.

Podczas spotkania zostały omówione takie zagadnienia jak: perspektywa projektów PPP – uwarunkowania wprowadzania PPP, modele realizacji projektów, strony kontraktów PPP, warunki i tryb udzielenia koncesji, umowa o udzieleniu koncesji i wprowadzanie zmian, praktyka prawna dotycząca PPP i ustawy o koncesjach.

Kolejne spotkanie dotyczące partnerstwa publiczno prywatnego zostanie zorganizowane 27 stycznia br. w Tarnobrzegu. Dodatkowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej w połowie miesiąca.