Pytania do działania 1.1B RPO WP - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania dotyczące naboru wniosków do działania 1.1B RPO WP - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

 


 Czy koszty niekwalifikowane np. wynagrodzenia mogą stanowić wkład własny beneficjenta w danym projekcie? Np. kupujemy środek trwały (koszt kwalifikowany 55%) a np. jego uruchomienie i inne koszty (45%)?

Koszty niekwalifikowane nie mogą byc uznane za wkład własny beneficjenta. Dofinansowanie można otrzymać tylko i wyłacznie do kosztów kwalifikowanych.

Przykład:

Wartość projektu (koszty kwalifikowane + niekwalifikowane) - 125 000 zł

Koszty kwalifikowane - 100 000 zł

Dofinansowanie (55%) - 55 000 zł

 


Czy w ramach projektu mozna kupować maszyny używane?

Tak, maszyny używane będą kosztem kwalifikowanym, jeśli w ciągu ostatnich 7 lat nie zostały zakupione przy wsparciu środków publicznych. Aby uniknąć podwójnego finansowania wymagane będzie oświadczenie sprzedawcy potwierdzające, że sprzęt nie był wcześniej dofinansowywany ze środków publicznych.

 


 Czego dotyczy wskaźnik: „dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu”?

Wskaźnik określa zaangażowanie środków własnych beneficjenta, tj. wartość projektu pomniejszoną o kwotę dofinansowania.

 


 Czy można zmienić lokalizację projektu na etapie realizacji?

Tak, jest to możliwe w uzasadnionych wypadkach po podpisaniu umowy o dofinansowanie, np. przedsiębiorca zmienia lokalizację firmy. Jednakże należy pamiętać, iż środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji na terenie województwa podkarpackiego, nowa lokalizacja musi spełniać ten warunek.

 


 Czy zakup używanych lub nowych maszyn świadczących usługi w całej Polsce jest kwalifikowany?

Zasadniczo z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są dofinansowywane wyłącznie inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego. Jednakże zdarza się, iż o dofinansowanie ubiega się na przykład firma budowlana mająca siedzibę w woj. podkarpackim, ale realizująca zamówienia także poza jego terenem – wówczas może ubiegać się o dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń, które okresowo będą wykorzystywane poza terenem naszego województwa. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje się w trakcie oceny projektów na podstawie analizy całości dokumentacji aplikacyjnej.

 


 Czy dopuszcza się zakup sprzętu informatycznego i ustawienie go poza obszarem województwa np zakup serwera z wyposażeniem i umieszczenie go w specjalistycznymData Center poza granicami województwa tzw. kolokacja serwera) 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są dofinansowywane inwestycje realizowane wyłącznie na terenie województwa podkarpackiego.

 


 Czy zakup np. licencji dostępowych dla klientów firmy (nabywcy) do korzystania z usług informatycznych (np. serwer CAL) uznane będą jako wydatek kwalifikowany?

Nie, wydatek taki nie będzie uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków do wydatków kwalifikowanych zalicza się:
(…)Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie licencji, pod warunkiem, że będą:
1) wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę(…)

 


 Jakie kryteria będą weryfikowały zdolność finansową wnioskodawcy do realizacji projektu? (np. zysk za ubiegły rok obrachunkowy? środki pieniężne na koniec roku obrachunkowego itp?)

Analizy, czy podmiot aplikujący o dotację nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ma zdolność, także finansową, do realizacji projektu i utrzymania jego efektów w tzw. okresie trwałości (minimum 3 lata dla przedsiębiorców z kategorii MŚP), dokonują na podstawie całości dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców eksperci powołani przez Instytucję Zarządzającą do oceny merytorycznej projektów.

 


 Czy pożyczka od innego przedsiębiorcy jest gwarantem zdolności finansowej?

Przedsiębiorca składający wniosek o dofinasowanie nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających bezpośrednie źródła finansowania projektu, np. nie składa promes kredytowych. Jednakże w odniesieniu do każdego wniosku oraz wnioskodawcy przeprowadza się analizę,  czy podmiot aplikujący o dotację nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ma zdolność, także finansową, do realizacji projektu i utrzymania jego efektów w tzw. okresie trwałości (minimum 3 lata dla przedsiębiorców z kategorii MŚP). Oceny takiej na podstawie całości dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców dokonują eksperci powołani przez Instytucję Zarządzającą do oceny merytorycznej projektów.

 


 Czy przedsiębiorstwo, które jest w trakcie realizacji procedury patentowej (została wydana opinia o zdolności patentowej) może uzyskać punkty za posiadane patenty?

Zgodnie z kryterium nr 2 punktacja jest przyznawana za posiadane patenty lub zarejestrowane wzory przemysłowe.