Pytania do działania 1.3 RPO WP - Regionalny System Innowacji

Zapraszamy do zapoznania sie z odpowiedziami na pytaniami dotyczące naboru wniosków do działania 1.3 RPO WP - Regionalny System Innowacji.

 


 Czy w ramach działania 1.3. można opłacić udział w konferencji np. dla badaczy realizujących badania?

Udział w konferencjach nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Katalog wydatków kwalifikowanych dla ogłoszonego naboru jest zamieszczony w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, rozdział  5.1.3. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji, pkt I Projekty badawczo-rozwojowe (dotyczy wniosków ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym) – adres internetowy: rpo.podkarpackie.pl

 


 W jaki sposób Lider ma się rozliczać z Partnerem?

Podstawowe regulacje dot. warunków realizacji projektów partnerskich zamieszczono w Regulaminie konkursu, punkt 2.8 Partnerstwo. Zgodnie z przywołanymi zapisami: beneficjentem projektu, tj. stroną umowy o dofinansowanie z IZ RPO WP jest określony w umowie lider projektu, który w szczególności:

  • składa wniosek o dofinansowanie do IZ,
  • wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu (o ile jest wymagane)
  • jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie;
  • odpowiada za cały projekt;
  • koordynuje całe przedsięwzięcie;
  • weryfikuje dokumenty przedkładane przez partnerów;
  • składa do IZ wnioski o płatność (…)

Zasady finansowania przedsięwzięcia oraz zasady rozliczania się między liderem projektu a partnerami winny być określone przez podmioty realizujące projekt w umowie partnerstwa, przedkładanej wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

 


Jak wypełnić punkt dotyczący miejsca wnioskodawcy w biznesplanie? Czy trzeba je wypełnić zarówno za Lidera jak i Partnera?

Tak, we wskazanym polu biznesplanu należy zamieścić informacje dotyczące zarówno lidera, jak i partnerów.

 


Czy koszty produkcji prototypu (materiał, koszty wydziałowe związane z wytworzeniem prototypu) będą kwalifikowane?

Tak, koszty wytworzenia prototypu mogą być uznane za kwalifikowane, jeżeli jego wytworzenie jest niezbędnym, uzasadnionym elementem projektu oraz nie będzie wykorzystywany w celach komercyjnych (np. nie będzie odsprzedany, nie będzie służył do świadczenia usług itp.). Ponadto wydatki związane z jego wytworzeniem muszą odpowiadać katalogowi wydatków kwalifikowanych wyszczególnionych w Podręczniku kwalifikowania wydatków.

 


 Czy projekty B+R własne (bez grantów) zalicza się do liczby realizowanych projektów badawczych?

Projekty własne co do zasady mogą być zaliczone do realizowanych projektów badawczych., jeżeli realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie. Istotne jest wskazanie osiągniętych rezultatów (pole V Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych).  Na podstawie ograniczonych informacji zawartych w Pana pytaniu trudno dokonać jednostkowego rozstrzygnięcia konkretnego przypadku, ostatecznej weryfikacji dokona ekspert na podstawie analizy całości biznesplanu oceniający projekt w toku oceny merytorycznej.

 


 Czy istnieje limit % dla usług badawczych zlecanych przez przedsiębiorcę do innych podmiotów?

Nie, w obecnym naborze nie zawarto takiego wymagania.