Podsumowanie konsultacji projektu RPO WP 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych. Sprawozdanie zawiera ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 333/7963/14 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

W okresie od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 3 marca 2014 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Oba dokumenty  zaprezentowane i omówione zostały podczas 5 spotkań konsultacyjnych w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie (2 spotkania),  w których łącznie uczestniczyło ponad 520 osób.