Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3603484
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
85
142
85
3455004
3683
15259
3603484

Twoje IP: 52.203.18.65
Zegar serwera: 2022-01-24 16:59:59

Uwagi do Programów na lata 2014-2020

Przedstawiamy Państwu uwagi, które są wynikiem pierwszych negocjacji Programów krajowych oraz regionalnych.

 

  • Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – B+R+I (Cel tematyczny 1/CT1)

 

Wsparcie w tym obszarze jest skoncentrowane na MŚP i dotyczyć będzie branż zgodnych  zRegionalną Strategią Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. Wspierane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju trwałych powiązań i synergii pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami w celu skutecznego transferu wyników prac badawczo-rozwojowych. Powstająca w ośrodkach akademickich, naukowych i badawczych wiedza w większym niż dotychczas stopniu powinna być przekształcana w sukces rynkowy.

Zgodnie z interpretacją Komisji CT1 dedykowany jest finansowaniu prac B+R do etapu wytworzenia pilotażowej  linii technologicznej/pilotażowej produkcji. Natomiast produkcja masowa będzie przedmiotem interwencji w celu tematycznym 3.

 

 

  • Wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych

 

Wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych możliwe jest tylko w ramach Kontraktu Terytorialnego i musi być uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego w celu uniknięcia powielania inwestycji. Warunkiem wsparcia projektów infrastrukturalnych jest także przedstawienie opisu prac B+R, które będą prowadzone przy wykorzystaniu tej infrastruktury oraz wyjaśnienie sposobu zastosowania ich wyników w gospodarce jak również udostępnienie jej w przyszłości dla podmiotów spoza jednostki.

 

  • Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (Cel tematyczny 3/ CT3)

 

Działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP obejmować będą głównie trzy obszary:

- dostęp do finansowania

- dostęp do know-how

- poprawa pozycji w ramach łańcucha wartości

 

Celem wszystkich przewidzianych działań nie powinno być zwiększenie ogólnej liczby przedsiębiorstw, ale zwiększenie liczby przedsiębiorstw w sektorach, w których dany region ma szansę osiągnięcia przewag konkurencyjnych. Priorytetowo traktowane będą projekty wpisujące się w strategię inteligentnej specjalizacji Wsparcie uzyskają również projekty wzmacniające partnerstwo biznesowe przedsiębiorstw, poprzez wsparcie klastrów o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga znaczącego zwiększenia wykorzystywania przez nie innowacji w działalności gospodarczej dlatego wsparcie ukierunkowane będzie przede wszystkim na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza tych wypracowanych w ramach projektów B+R. Wspierane będą działania obejmujące rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów.

Dla podniesienia konkurencyjności i innowacyjności MŚP konieczne będzie większe stosowanie w działalności konkurencyjnej technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Natomiast wsparcie inwestycji rozwojowych związanych ze zwiększeniem międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw – internacjonalizacja MŚP, przyczyni się do wzrostu eksportu towarów i usług.

Tereny inwestycyjne oraz strefy aktywności gospodarczej (PI 3a/3.1)

 

Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na uzasadnienie interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych oraz stref aktywności gospodarczej. Zgodnie z  zapisami Umowy Partnerstwa (UP) przyjętej przez KE 23 maja 2014 r., możliwe jest tworzenie nowych terenów inwestycyjnych pod warunkiem nie powielania istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności jak również terenach wpisanych do dokumentów strategicznych oraz przeznaczonych pod inwestycje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na wewnętrzną  infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego - stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.

Dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze w postaci zbrojenia terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej uzupełnione zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

Kolejne uwagi już niedługo

 

 

 

 

 

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi