Ważna informacja dla beneficjentów nowego Programu Regionalnego

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął informację na temat Programu Regionalnego na lata 2014- 2020.

 

W informacji  Zarządu czytamy:

"Na podstawie art. 102 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020." 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz samego Programu, który obecnie jest negocjowany z Komisją Europejską będą umieszczane na naszej stronie www.fundusze.podkarpackie.pl