Przeprowadzono konsultacje projektu założeń ustawy o rewitalizacji

 

Ministerstwo Infrastruktury chce zrobić porządek w dziedzinie rewitalizacji. To ważna informacja dla beneficjentów Funduszy na lata 2014 – 2020, ponieważ w założeniach znajdują się zapisy mówiące o Planach Rewitalizacji.

W ramach projektu mają zostać  uregulowane zapisy, które obecnie są niejasne i problematyczne:

-                   brak świadomego wyznaczania celów prowadzonych działań, przygotowywanie projektów bez kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru,

-                   wykorzystywanie programów rewitalizacji wyłącznie jako narzędzia pozyskiwania środków europejskich, a nie sformułowania realnych działań na rzecz poprawy sytuacji w obszarze kryzysowym,

-                   brak kompleksowości prowadzonych działań, sprowadzanie rewitalizacji do procesu budowlanego, pomijanie czynników społecznych w przygotowaniu i realizacji procesów rewitalizacji,

-                   brak niezbędnej koordynacji między instytucjami publicznymi przy opracowaniu programów rewitalizacji (służby ochrony zabytków, pomocy społecznej, urzędy pracy, etc.).

-                   brak trwałości, ciągłości działań rewitalizacyjnych w gminach (które niejednokrotnie są obecnie podejmowane ad hoc, jedynie gdy pojawia się możliwość otrzymania zewnętrznych środków).

 

Załączniki:
Pobierz plik (założenia_ustawy_rewit_19_11_2014.pdf)Założenia ustawy[ ]247 kB
Pobierz plik (test_regulacyjny_ustawa_rewitalizacja_19_11_2014.pdf)regulacje[ ]367 kB
Pobierz plik (zal_1_do_testu_reg21112014.pdf)zał. 1[ ]844 kB
Pobierz plik (zal _2_do_testu_reg_21112014.pdf)zał. 2[ ]317 kB