Kontrakt Terytorialny dla województwa podkarpackiego podpisany!

Podkarpacki Kontrakt TerytorialnyMarszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak w imieniu samorządu województwa oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz ze strony rządu podpisali 12 grudnia Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego.

 

Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy Radą Ministrów a Zarządem Województwa, która określa cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu i kraju. Koordynuje i określa działania podejmowane zarówno przez rząd, jak i samorząd na terenie naszego województwa.

Znajdują się w nim uzgodnione cele rozwojowe, których wypełnienie następować będzie poprzez realizację zapisanych w Kontrakcie przedsięwzięć. Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera na razie 25 pozycji, natomiast lista przedsięwzięć warunkowych, których realizacja uzależnione będzie między innymi od dostępności środków finansowych, zawiera 28 pozycji.

Marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak i wiceminister Zbigniew Rynasiewicz z podpisanym Kontraktem Tarytorialnym

Kontrakt finansowany będzie głównie ze środków UE poprzez krajowe programy operacyjne na lata 2014 – 2020.

Szacunkowa kwota kontaktu to 21,9 mld złotych. 

Relacja z uroczystego podpisania kontraktu znajduję się na stronie www.podkarpackie.pl