BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Powiaty  >  Powiat Brzozowski  >  Starostwo Powiatowe w Brzozowie  >  Jednostki organizacyjne  >  DPS

Dom Pomocy Społecznej

Informację udostępniono: 02.06.2011 11:22


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ,
ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów , tel. (013) 43-418-86
http://www.dpsbrzozow.org/

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Brzozowskiego o zasięgu ponad lokalnym. Dom sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami somatycznie przewlekle chorymi.

Podstawowym celem działania Domu Pomocy Społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających, społecznych i religijnych swoich mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Dom umożliwia również mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

Dom świadczy podstawowe usługi zgodne z obowiązującymi standardami:
1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
a. miejsce zamieszkania
b. wyżywienie
c. odzież i obuwie
d. utrzymanie czystości

2. opiekuńcze, polegające na:
a. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
b. pielęgnacji
c. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3. wspomagające, polegające na :
a. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
b. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu
c. umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych
d. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
e. stymulowania nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
f. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości
g. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
h. finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach
j. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu


 
Liczba wyświetleń | 24271
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |     Poleć stronę  

Autor opracowania:
Dariusz Supel

Wprowadził(a):
Dariusz Supel
tel.: 13 4343165
e-mail: admin@powiatbrzozow.pl

Zatwierdził(a):
Dariusz Supel

Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH