BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Ogłoszenia Marszałka Województwa

Obwieszczenie dotyczące procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle ustawy Prawo wodne

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.49.2013.PC                                                                                           Rzeszów, 2013-05-10

O B W I E S Z C Z E N I E

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 127, art. 128 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 10 maja 2013 r., znak: OS-II.7322.49.2013.PC, udzielająca Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, w celu realizacji przedsięwzięcia pn: „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0 + 000 – 3 + 350 tj. na odcinku Huta Szkła – Koćmierzów w m. Sandomierz”, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 0 + 000 do km 3 + 350, tj. na odcinku Huta Szkła – Koćmierzów w m. Sandomierz, polegającej na podwyższeniu korony wału o 1,8 do 2,2 m oraz związanej z tym zmianie parametrów przekroju poprzecznego wału, wykonaniu urządzeń związanych z wałem i przebudową przeprowadzenia przez wał 4 rurociągów tłocznych.
   W terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 w godzinach pracy urzędu.
   Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 17 czerwca 2013 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów ul. Cieplińskiego 4.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika  


 MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.39.2013.RD                                                                                           Rzeszów, 2013-05-09

O B W I E S Z C Z E N I E

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm) w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku P. Stanisława Zawadzkiego EKO-KONSULTING- PROJEKT „CONSEKO–BBM–DESIGN” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków – pełnomocnika Wójta Gminy Dębowiec


zawiadamia:


- o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, na przekroczenia cieku wodnego Bednarka i urządzeń melioracji wodnych - rowów projektowaną kanalizacją sanitarną wraz z umocnieniem dna i skarp dla inwestycji pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Cieklin, Radość, Dzielec – Etap I. Gmina Dębowiec”, w tym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.

   Do dnia 29 maja 2013 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4.
   W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika  


 

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.61.2010.KM                                                                                           Rzeszów, 2013-05-08

O B W I E S Z C Z E N I E

   Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie – pismem z dnia 19 kwietnia 2013 r. znak: Org 297/13, wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2013 r. znak: OS.II.7322.61.2010.KM:
1. Udzielającej zakładowi: PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna, ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na:
a.) Piętrzenie wód powierzchniowych rzeki San zaporą betonową Solina, zlokalizowaną w km 325+400 rzeki San,
b.) Piętrzenie wód powierzchniowych rzeki San zaporą ziemną Myczkowce, zlokalizowaną w km 319+000 rzeki San,
c.) Szczególne korzystanie z wód powierzchniowych zbiornika wodnego Solina do celów energetycznych dla potrzeb elektrowni wodnej EW Solina, zlokalizowanej u podstawy zapory Solina,
d.) Szczególne korzystanie z wód powierzchniowych zbiornika wodnego Myczkowce do celów energetycznych dla potrzeb elektrowni wodnej EW Myczkowce, zlokalizowanej na końcu sztolni ciśnieniowej przy lewym brzegu rzeki San – km 313+400 rzeki w miejscowości Zwierzyń,
e.) Pobór wody ze zbiornika wodnego Myczkowce, za pomocą ujęcia wody znajdującego się w korpusie zapory Myczkowce, doprowadzającego wodę do sztolni ciśnieniowej, dla potrzeb małej elektrowni wodnej MEW Myczkowce, zlokalizowanej u podnóża zapory Myczkowce.
2. Stwierdzającej wygaśnięcie z urzędu z dniem 1 stycznia 2012 r.:
a.) Pozwolenia wodnoprawnego orzeczonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: OŚ-III-2-6811/5/01, zmienioną decyzją Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2002 r. znak: BOA-IIpw-22/293/02/LC oraz decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2004 r. znak: ŚR-III-2-6811/36/04, ze względu na to, że upłynął okres, na który pozwolenie było wydane,
b.) Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 marca 2004 r. znak: OŚ-III-2-6811/43/03/04, będącej integralnie związanej z pozwoleniem wodnoprawnym orzeczonym w/w Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: OŚ-III-2-6811/5/01, ze względu na to, że upłynął okres, na który decyzja była wydana.
3. Zatwierdzającej instrukcję gospodarowania wodą pod nazwą: „Instrukcja Gospodarowania Wodą, obiekt: Stopień wodny Solina w km 325+400 rzeki San i stopień wodny Myczkowce w km 319+000 rzeki San gm. Solina, pow. leski, woj. podkarpackie” z września 2012 r. wraz z załącznikiem Nr 1 – część graficzna z września 2012 r. - wykonawca Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA, ul. Piastowska 8/1, 80-332 Gdańsk.
   Powyższe odwołanie wraz z aktami sprawy zakończonymi zaskarżoną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2013 r. znak: OS.II.7322.61.2010.KM, zostało przekazane, celem rozpatrzenia, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przy piśmie o znaku: OS.II.7322.61.2010.KM z dnia 29 kwietnia 2013 r.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika  


 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
UL. BASZTOWA 22
ADRES DO KORESPONDENCJI
UL. RACŁAWICKA 56, ,0-017 KRAKÓW

Kraków, dnia 19 kwietnia 2013 r.
Nasz znak:  SR-IV27322.1.28.2013.JR

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. art. 9 ust. 1 pkt 1a, pkt 19 lit. a), ust.2 pkt 2; 122 ust.1 pkt 3; 123 ust. 2; 127 ust. 1, 5, 6, 7, 7a, 7c; 128 ust. 1 pkt 6; 140 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012. 145 z późn. zm.) oraz art. 49, 104 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. 267 -t.j.), art. 6 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realiza-cji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010. 143. 963 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pana Stanisława Stachurę - Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych związanych z inwestycją pn. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rze-ki Wisłoki w km 26+533 – 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław”,


o r z e k a m


I. Udzielam Województwu Podkarpackiemu, zwanemu dalej Użytkownikiem pozwole-nia wodnoprawnego na wykonanie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wi-słoki na odcinku od km 26+533 (km rzeki 28+423) do km 28+639 (km rzeki 30+256), zlokalizowanego na terenie miasta Mielec, obręb Rzochów oraz na terenie gminy Przecław, obręb Rzemień, o następujących charakterystycznych danych:
- klasa budowli hydrotechnicznej II
- przepływ miarodajny Q1% 1760 m3/s
- przepływ kontrolny Q0,3% 2150 m3/s
- rzędne zwierciadła wody miarodajnej w km 26+584 173,49 m n.p.m.
w km 28+639 174,63 m n.p.m.
- rzędne zwierciadła wody kontrolnej w km 26+584 174,08 m n.p.m.
w km 28+639 175,28 m n.p.m.
- projektowane rzędne wału w km 26+533 175,10 m n.p.m.
w km 26+584 175,11 m n.p.m.
w km 28+639 175,73 m n.p.m.
- szerokość korony wału 3,0 m
- nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,25
o współrzędnych w km 26+533: N 50o14’50,10” E 21o29’02,10”
w km 28+639 N 50o13’46,67” E 21o29’27,17”,
łącznie z:
- uszczelnieniem podłoża wału w km 27+032 ÷ 28+600 przesłoną hydroizolacyjną pionową o głębokości 5÷6 m, grub. min. 0,4 m, wykonaną metodą wgłębnego mieszania,
- uszczelnieniem skarpy odwodnej ekranem skarpowym z folii PVC dwustronnie moletowanej o grub. 2 mm,
oraz na wykonanie obiektów z nim związanych funkcjonalnie, według następującego zestawienia:
1. przepust wałowy dwuprzewodowy w km 26+945 wału, z klapami zwrotnymi, o następujących charakterystycznych danych:
- średnica 2 x 120 cm
- długość budowli 39 m
- rzędna wlotu 167,15 m n.p.m.
- rzędna wylotu 167,06 m n.p.m.
wraz z komorą zasuw o wymiarach 4,76 m x 2,30 m x 8,32 m i z ekranem prze-ciwfiltracyjnym ze ścianki szczelnej G-46, głębokości 10,0 m i długości 40 m w korpusie wału,
o współrzędnych: N 50o14’39,21” E 21o29’13,96”,
2. przejazdy wałowe o nachyleniu 1:12 i szerokości podjazdów 4,0 m lub 5,0 m w km 26+577, 26+822, 27+356, 27+800, 28+123, 28+576,
3. droga powodziowa o szerokości 5,0 m na ławeczce o wysokości 0,2 m ÷ 1,3 m i nachyleniu skarpy 1:3,0, z zawrotką, utwardzona warstwą kamienia drobnego Ø8-16 mm grub. 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego Ø40-100 mm grub. 20 cm stabilizowanego mechanicznie i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm, poniżej geowłóknina; drogi dojazdowe do placu ma-newrowego i do przejazdu wałowego utwardzone jw.,
4. droga „zielona” w międzywalu i na zawalu na całej długości inwestycji,
5. schody skarpowe typu Sch-2,
6. rogatki wałowe w pobliżu ramp wałowych w odległości 20 m od skrajnych pod- jazdów w ilości 12 sztuk oraz słupki hektometrowe w ilości 21 sztuk.

II. Udzielam Województwu Podkarpackiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wyrównawczego w km 0+100 ÷ 0+178 potoku Rzochowskiego,
o współrzędnych w km 0+100: N 50o14’39,61” E 21o29’15,03”
w km 0+178: N 50o14’39,83” E 21o29’18,54”,
o szerokości w dnie 2÷10m, długości 78 m i maksymalnej głębokości 3,35 m, o dnie i skarpach do wysokości 171,0 m n.p.m. umocnionych materacami gabionowymi grub. 20 cm z wypełnieniem ziemią i obsianiem mieszanką traw, w palisadzie z pali Ø 7- 9 cm, dług. 1,0 m w stopie skarpy i w dnie; powyżej na skarpach obsiew mieszanką traw; z komorą ssawną i stanowiskiem pomp (plac manewrowy) pozwalającym na pracę co najmniej dwóch agregatów przewoźnych o wydatku 2 x 208 = 416 l/s łącznie z wykona-niem ubezpieczenia dna potoku Rzochowskiego materacami gabionowymi w palisadzie jw. na długości 78 m; zbiornik jest obarierowany na prawym brzegu.

III. Udzielam Województwu Podkarpackiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
1. ubezpieczenia odcinka ujściowego potoku Rzochowskiego na długości 53,5 m – w dnie połówki elementów ramowych przepustu skrzynkowego 1,5 m x 1,5 m w grodzicach G-46 zabitych na głębokość 3,0 m; na skarpach materace gabionowe gr. 20 cm; powyżej obsiew mieszanką traw,
o współrzędnych w osi ujścia potoku do Wisłoki:
N 50o14’39,83” E 21o29’18,54”,
2. ubezpieczenia rzeki Wisłoki w miejscu ujścia potoku Rzochowskiego – dna na sze-rokości 5, 0 m i skarp materacami gabionowymi w palisadzie z pali Ø 7- 9 cm, na długości 13 m poniżej i 33 m powyżej ujścia, w tym z ubezpieczeniem odcinka wy-lotowego rowu R-1.

IV. Udzielam Województwu Podkarpackiemu pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację rowu R-1 na odcinku od km 0+100 do km 0+180 poprzez:
a. zasypanie rowu R-1 na odcinku szerokości projektowanego wału do przyczółka wlotowego do rurociągu Ø 800 mm,
b. zarurowanie rowu rurą żelbetową Ø 800 mm po nowej trasie długości 150 m, z dwiema studniami Ø2000 mm, z przyczółkiem wlotowym w km 0+180 rowu R-1 oraz przyczółkiem wylotowym w skarpie zbiornika wyrównawczego z zamontowaną klapą zwrotną; rzędna wlotu do rurociągu – 168, 40 m n.p.m., rzędna wylotu z rurociągu 168,21 m n.p.m.,
o współrzędnych w miejscu przyczółka wlotowego w km 0+180: N 50o14’34,81” E 21o29’17,10”,
2. umocnienie skarp i dna rowu materacem gabionowym o gr. 20 cm na długości 5 m powyżej wlotu do rurociągu oraz skarpy rowu ponad przyczółkiem wlotowym, zakończone obustronnie palisadą z pali Ø 7- 9 cm, dług. 1,0 m.

V. Udzielam Województwu Podkarpackiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowego rowu obiegowego przejmującego wody potoku Rzochowskiego w km 0+185 na czas budowy przepustu wałowego, zbiornika wyrównawczego i umocnień na potoku, o długości 136 m, szerokości w dnie 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1,5 ze ścianką szczelną G-46 o długości 53 m i głębokości 6,0 m zlokalizowaną na prawym brzegu rowu i przegradzającą potok Rzochowski w km 0+184 na oraz na jego likwidację po zakończeniu robót na potoku Rzochowskim,
o współrzędnych w miejscu wlotu: N 50o14’39,61” E 21o29’18,75”
wylotu: N 50o14’37,95” E 21o29’12,44”.

VI. Zobowiązuję Użytkownika do:
1. Prowadzenia robót poza okresem zagrożenia powodziowego.
2. Prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający ochronę wód przed zanie-czyszczeniem oraz znacznym zmętnieniem.
3. Wykonania prac ziemno-budowlanych z dotrzymaniem następujących warunków:
a. zdjęcia i zdeponowania warstwy humusu,
b. prowadzenia zagęszczania dobudowanego korpusu wału warstwami – z minimalnym wskaźnikiem zagęszczenia Is=0,95,
c. humusowania i obsiania mieszankami traw skarp wału po zakończeniu prac ziemnych.
4. Pisemnego powiadomienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z wyprze-dzeniem czternastodniowym.
5. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

VII. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


U Z A S A D N I E N I E


Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Pana Stanisława Stachurę Dyrekto-ra Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpiło do Mar-szałka Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prawego wału rzeki Wisłoki oraz obiektów z nim związanych w ramach zadania „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 – 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław”. Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na fakt, iż zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów leżących w obszarze zalewowym jest niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego jak również dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami powstałymi w wyniku ewentualnej powodzi. Zgodnie z art. 127 ust. 7b ustawy Prawo wodne - dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałek woje-wództwa albo starosta podlega wyłączeniu od załatwiana sprawy, w której jest wnioskodaw-cą. W związku z tym Marszałek Województwa Podkarpackiego przekazał przedmiotowy wniosek do Prezesa KZGW zwracając się o wyznaczenie organu właściwego do rozpatrzenia powyższej sprawy. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej działając na podstawie art. 127 ust. 7c Prawa wodnego postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 roku, znak: KZGW/BAPpo-68/569/2012/ar wyznaczył Marszałka Województwa Małopolskiego do prowadzenia powyższej sprawy przekazując jednocześnie akta sprawy – operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz kopię uchwały Nr 23/359/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachury do występowania w imieniu Województwa Podakrpackiego w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony oraz inwestora - organizatora procesu budowlanego w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową Jednostki.
Pismem z dnia 26 lutego br., znak: SR-IV.7322.1.28.2013. JR strony zostały zawiadomione o prowadzonym postępowaniu wodnoprawnym jak i o możliwości wniesienia uwag.
Celem projektowanej inwestycji realizowanej przez Zarząd Województwa Podkarpac-kiego w Rzeszowie będzie ochrona osiedla Rzochów w Mielcu oraz miejscowości Rzemień w gminie Przecław przed wodami powodziowymi rzeki Wisłoki. Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Dla jej wykonania Użytkownik uzyskał decyzję z dnia 7 stycznia 2013 roku, znak: WOOS.4233.1.2012.MG-68, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszo-wie określił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja polegać będzie na przedłużeniu istniejącego prawobrzeżnego wału Wisłoki wybudowanego w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Początek wału dowią-zany będzie do istniejącego do km 26+584 obwałowania poprzez zastosowanie tzw. zakładki na odcinku od km 26+533 do km 26+584 wału, a końcowy odcinek dowiązany zostanie do wysocczyzny terenu. Planowany wał stanowić będzie budowlę hydrotechniczną II klasy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytu-owanie wodami obliczeniowymi dla tak przyjętej klasy obwałowania wg ww. rozporządzenia

są Qm = Q1,0% i Qk=Q0,3%. Dla określenia wielkości przepływu miarodajnego i kontrolnego dla rzeki Wisłoki wykonane zostało przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie opracowanie „Obliczenie przepły-wów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla rzeki Wisłoki w profilach w km 24+590 oraz 28+400”. Przyjęto przepływy ustalone w ww. opracowaniu z przedziałem ufności Pα ≈ 84%, które w rozpatrywanym przekroju wynoszą: przepływ mia-rodajny Qm= Q1,0%= 1760 m3/s, przepływ kontrolny Q0,3%, = 2150 m3/s. Rzędne projektowanej korony wału są wyższe od wody Q1,0% o około 1 m ÷ 1,6 m i o około 0,3m ÷ 1,0 m od wody Q0,3% .
Projektowany wał długości 2,106 km usytuowany będzie w odległości 30 ÷ 500 m od koryta rzeki Wisłoki. Będzie mieć średnią wysokość 3,1 m, szerokość korony 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5 i odpowietrznej 1:2,25. Korpus wału usypany zostanie z gruntu pozy-skanego z zakupu koncesjonowanego, zagęszczonego warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Uszczelnienie podłoża stanowić będzie przesłona hydroizolacyjna o długości około 1568 m i głębokości 5 ÷ 6 m, a skarpa odwodna uszczelniona będzie na tej samej długości ekranem z folii PVC przykrytym warstwą gruntu o grubości ok. 1 m. Korpus wału zostanie pokryty warstwą humusu i obsiany mieszankami traw. Na wale wyko-nane zostaną utwardzone przejazdy wałowe, wzdłuż wału wykonana zostanie od strony zawa-la utwardzona droga powodziowa z zawrotką. Dodatkowo wykonane zostaną drogi „zielone” po obu stronach wału. Na potoku Rzochowskim w miejscu skrzyżowania z projektowanym wałem wykonana zostanie śluza wałowa dwuprzewodowa z komorą zasuw. Dno potoku Rzochowskiego od przyczółka wylotowego śluzy do ujścia do Wisłoki zostanie umocnione połówkami elementów ramowych przepustu skrzynkowego w ściankach z grodzic, a skarpy materacami gabionowymi, powyżej materaców obsiew mieszankami traw. Skarpy Wisłoki oraz jej dno na szerokości 5m przy ujściu potoku zostaną umocnione materacami gabionowymi w palisadzie. Na potoku Rzochowskim powyżej śluzy powstanie zbiornik wyrównawczy z wykorzystaniem istniejącego naturalnego jaru utworzonego przez potok. Skarpy, dno zbiornika i dno potoku będą umocnione materacami gabionowymi, które na skarpach dodat-kowo zostaną wypełnione ziemią oraz obsiane mieszanką traw. W prawej skarpie zbiornika wykonana zostanie komora ssawna w formie żelbetowego wlotu a w rejonie zbiornika prze-widziano wykonanie stanowiska pomp dla przewoźnych zestawów pompowych w celu prze-pompowywania wód powodziowych ze zlewni potoku Rzochowskiego i rowu R-1 retencjo-nowanych w zbiorniku wyrównawczym na teren międzywala. Wykonany zostanie rurociąg odprowadzający wody z rowu R-1 odwadniającego teren Rzochowa do zbiornika wyrów-nawczego. Rów R-1 powyżej przyczółka wlotowego zostanie w dnie i na skarpach jak i na skarpie ponad przyczółkiem wlotowym umocniony materacem gabionowym, natomiast na odcinku poniżej przyczółka wlotowego do wału włącznie zostanie zasypany projektowanym wałem. Na czas realizacji robót na potoku Rzochowskim wykonany zostanie tymczasowy obiegowy rów ziemny odprowadzający wody z potoku do rzeki Wisłoki poprzez wylotowy odcinek rowu R-1. Dodatkowo wykonana zostanie utwardzona droga dojazdowa do przepustu wałowego jaki i do placu manewrowego ( w wykopie). Przed wykonaniem wału zdemontowana zostanie krzyżująca się z nim istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z przebudową słupa oraz zdemontowana zostanie kolidująca nieczynna napowietrzna linia teletechniczna.
Roboty objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym zlokalizowane zostały na terenie miasta Mielec, obręb Rzochów oraz na terenie gminy Przecław, obręb Rzemień.
Rzeka Wisłoka administrowana jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krako-wie, potok Rzochowski przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rze-szowie natomiast rów R-1 przez Gminę Miejską Mielec.
W myśl art. 127 ust. 7a Prawa wodnego głoszącego, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, to do stron innych niż wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych i uprawniony do rybactwa stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z powyższym zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umiesz-czenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu w dniach od 5 marca do 19 marca oraz Urzędu Miast i Gminy Przecław w dniach od 6 marca do 20 marca br.
W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag.
Zgodnie z art. 123 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń”. W świetle tego przepisu, organ wydający pozwolenie wodnoprawne nie ma pod-staw do żądania od wnioskodawcy dokumentów świadczących o wyrażeniu przez właściciela nieruchomości i urządzeń przyszłemu posiadaczowi pozwolenia zgody na korzystanie z urzą-dzenia lub gruntu niezbędnego do realizacji uprawnień, jakie zostaną zawarte w pozwoleniu. Nie zwalnia to jednak Użytkownika pozwolenia z konieczności uregulowania obowiązków w stosunku do osób trzecich.
Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” rzeka Wisłoka na rozpatrywanym odcinku tj. od Rzeki do potoku Kiełkowskiego została zaliczona do jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001921895 i stanowi scaloną część wód powierzchniowych GW0611. Wisłoka jest rzeką nizinną piaszczysto-gliniastą, posiadającą status silnie zmienionej części wód; stan wód w rzece jest zły lecz niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla silnie zmienionej części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu w celu osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej do-brego stanu chemicznego. Ponadto teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obsza-rze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o numerze 139 w regionie wodnym Górnej Wisły, o dobrym stanie ilościowym i składzie chemicznym niezagrożonym ryzykiem nieosią-gnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych wód podziemnych jest zapo-bieganie pogarszania się ich stanu. W trakcie prowadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oceniono, że planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych jak i nie powoduje zagrożenia dla celów ochrony wód w innych częściach wód, co zo-stało potwierdzone w decyzji z dnia 7 stycznia 2013 roku, znak: WOOS.4233.1.2012.MG-68, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie określił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Organ uznając wniosek za zasadny przychylił się w punkcie VIII do prośby Wniosko-dawcy nadając niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.


P o u c z e n i e


Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowe-go Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2012.1282 –j.t.), niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej.                                                                                                                Z up. MARSZAŁKA
                                                                                                 WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

                                                                                                                Karolina Laszczak
                                                                                                                  Z-ca Dyrektora
                                                                                        Departamentu Środowiska, Rolnictwa i GeodezjiOtrzymują:
1. Stanisław Stachura, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
2. Tomasz Sądag, Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
4 . Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
5. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie, ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszów
6. Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec – celem ogłoszenia publicznego
7. Urząd Miasta i Gminy Przecław, ul. J. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław – celem ogłoszenia publicznego
8. SR-IV, aa

 


 

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.125.2013.PC                                                                                           Rzeszów, 2013-04-19

O B W I E S Z C Z E N I E

    Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 127, art. 128 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 17 kwietnia 2013 r., znak: OS-II.7322.125.2012.PC, udzielająca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów do odbiorników, przebudowę rowu S3 polegającą na wykonaniu przepustu pod drogą dojazdową DD23, przebudowę rowów przydrożnych w rejonie projektowanych rond przy drodze wojewódzkiej nr 875 polegającą na wykonaniu przepustów oraz wprowadzanie do ziemi poprzez rowy melioracyjne i przydrożne oczyszczonych ścieków opadowych, w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica białostocka – Barwinek na odcinku Sokołó2w Małopolski – Stobierna km 0+000 – 12+496,51.
   W terminie do dnia 14 maja 2013 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 w godzinach pracy urzędu.
   Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 28 maja 2013 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów ul. Cieplińskiego 4.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.145.2013.RD                                                                                           Rzeszów, 2013-04-24

O B W I E S Z C Z E N I E

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm) w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w rozpatrzeniu wniosku P. Stanisława Zawadzkiego EKO KONSULTING PROJEKT „CONSEKO – BBM – DESIGN” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków – pełnomocnika Wójta Gminy Dębowiec


zawiadamia

 


– o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, na przekroczenie cieków wodnych tj. rzeki Wisłoki i potoku Majscowskiego projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Majscowa, gmina Dębowiec oraz na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji (obręb Dębowiec i obręb Majscowa) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
– o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.
   Do dnia 15 maja 2013 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, 35-959 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.54.2013.MK                                                                                           Rzeszów, 2013-04-22

O B W I E S Z C Z E N I E

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6 i 7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku P. Pawła Altewęgier - pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę drenów i rowów przekraczanych metodą wykopu otwartego projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina–Podgórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gm. Zarszyn obręb: Jaćmierz, Posada Jaćmierska i Bażanówka oraz w gm. Sanok obręb Nr 0025 Strachocina, pow. sanocki.
   Do dnia 16 maja 2013 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj.: pon. - pt. w godz. 730 - 1530..
   Ponadto w tych samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4.
   W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w.w. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 


OS-II.7322.2.2013.MK                                                                                           Rzeszów, 2013-04-23

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

   Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 111, art. 127, art. 128, art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja znak:OS-II.7322.2.2013.MK z dnia 22.04.2013 r., dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Brzeźnica” położonych w gminie Dębica powiat dębicki woj. podkarpackie, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z metanolociągiem, kablem energetycznym nn. i kablem światłowodowym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, obejmujące:
a) geodezyjne wytyczenie terenu,
b) wykonie wykopów liniowych pod przyszły gazociąg, metanolociąg, kabel en. nn. i kabel światłowodowy,
c) odwodnienie wykopów,
d) ułożenie gazociągu, metalociągu, kabla en. nn. i kabla światłowodowego w wykopie,
e) wykonanie obsypki piaskowej,
f) zasypanie wykopów gruntem rodzimym, warstwami z zagęszczeniem,
g) oznakowanie trasy gazociągu,
h) przekroczenie gazociągiem DN100, kablem światłowodowym, kablem EN. nn. i rurociągiem metanolu w rurze przewiertowej PE dn 400 SDR 17,6 potoku Wielopolka w km cieku 7+120 metodą przewiertu,
obejmujące:
 wykonanie wykopów pod komory: przewiertową i odbiorczą,
 odwodnienie komór,
 ustawienie maszyny wiertniczej,
 wykonanie przewiertu,
i) składowanie na czas wykonywania powyższych prac materiałów budowlanych takich jak: grunt z wykopów, rury, kształtki, armatura itp.,
j) poruszanie się sprzętu budowlanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac (maszyna przewiertowa, koparko-ładowarka, samochody ciężarowe, zagęszczarka gruntu itp.).
2. Odbudowę urządzeń melioracyjnych – rowów tj.: rowu szczegółowego, rowu nr R-A1 oraz rowu nr R-A wzdłuż trasy gazociągu DN 100, kabla światłowodowego, kabla EN nn. i rurociągu metanolu.
3. Odbudowę urządzeń melioracyjnych - rowów oraz drenowań z zastosowaniem pod drenażami korytek drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min 1,0 m, ułożonych na zagęszczonej podsypce ze żwiru wzdłuż trasy gazociągu DN300.
4. Odwodnienie wykopów pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 i DN 300.
5. Wykonanie urządzenia wodnego - zestawu skrzynek rozsączających w granicach działki nr 521/14, obręb 2 Brzeźnica gmina Brzeźnica, służących do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, z powierzchni szczelnej na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica.
6. Wprowadzenie podczyszczonych ścieków (wód opadowych i roztopowych) z terenu Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica, poprzez skrzynki rozsączające, do ziemi, w granicach działki nr 521/14, obręb 2 Brzeźnica gm. Brzeźnica, z pow. 5257 m2.
   W terminie do dnia 14 maja 2013 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu.
   Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 28 maja 2013 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82 za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4. Z przedmiotową decyzją można zapoznać się również w Urzędzie Gminy w Dębicy przy ul. Batorego 13.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.17.2013.RD                                                                                           Rzeszów, 2013-04-12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 127, art. 128 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 27 marca 2013 r., znak: OS-II.7322.17.2013.RD, udzielająca dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. odbudowy rowów melioracyjnych w gminie Haczów w powiecie brzozowskim, zlokalizowanych na trasie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linią światłowodową), polegającej na wykonaniu rozkopu otwartego celem przeprowadzenia pod dnem rowów w/w gazociągu, przebudowę urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych w gm. Wojaszówka, polegającą na wykonaniu rozkopu otwartego celem przeprowadzenia pod dnem rowów gazociągu oraz przebudowę urządzeń drenarskich (przewodów drenarskich, wylotów, studni drenarskich) zlokalizowanych w gminie Haczów w powiecie brzozowskim, na trasie w/w gazociągu.
   W terminie do dnia 2 maja 2013 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego 4 w godzinach pracy urzędu.
   Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 16 maja 2013 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów ul. Cieplińskiego 4.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika


MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


OS-II.7322.49.2013.PC                                                                                           Rzeszów, 2013-04-12

O B W I E S Z C Z E N I E

 

   Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 6, ust. 7a i ust. 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia:
- zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Juliusza Nowińskiego – Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych „EKOWODA” Juliusz Nowiński, Marian Budzik, ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów, działającego w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa Nr 86, 25-561 Kielce, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie podwyższenia i rozbudowy prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w m. Sandomierz, wraz z rozbudową istniejących ramp wałowych i przebudową wylotu odprowadzenia wód deszczowych z pompowni Huty Szkła, przekazanego do rozpatrzenia postanowieniem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 14 marca 2013 r., znak: KZGW/BAPpo-165/2052/2013/ar Marszałkowi Województwa Podkarpackiego,
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiocie w/w postępowania.
   Do dnia 7 maja 2013 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju nr 415 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4.
   W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.


                                                                                                        Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
                                                                                                                            Andrzej Kulig
                                                                                                                  DYREKTOR DEPARTAMENTU 
                                                                                                                    OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:
według rozdzielnika