BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Nadawanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


1. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302)

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Sportu
Oddział Turystyki 
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Kontakt: pokój 112A
tel. (0-17) 747-66-16, fax (0-17)747-66-01
e-mail: k.aleksandrowicz@podkarpackie.pl, e.wisniowska@podkarpackie.pl, a.skrzat@podkarpackie.pl

3. UPRAWNIENIA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO I PILOTA WYCIECZEK NADAJE, ODMAWIA NADANIA, ZAWIESZA I PRZYWRACA ORAZ COFA:

a) osobom będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej – Marszałek właściwy dla miejsca ich zamieszkania, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Marszałek Województwa wybrany przez te osoby


b) osobom niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Marszałek Województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o uprawnienia


c) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nieposiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w tych państwach – Marszałek Województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o uprawnienia (podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium RP, wydana na podstawie odrębnych przepisów).

4. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. Warunki ogólne

Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • ukończyła szkołę średnią,
 • posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek, z zastrzeżeniem art. 22a ustawy

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla kandydatów dla pilotów wycieczek/przewodników turystycznych (górskich, terenowych) - pobierz

PILOT WYCIECZEK

 PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. III

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. II

OBSZAR CAŁYCH BESKIDÓW

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. I

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady)  - pobierz

PRZEWODNIK TERENOWY

II. Wniosek

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • wskazanie rodzaju i zakresu uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca.

III. Załączniki do wniosku

 • kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu;
 • 3 fotografie w formacie 3 cm × 4 cm;
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek;
 • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i w zakresie określonych przepisami o badaniach lekarskich pracowników;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Osoby ubiegające się o uzyskanie wyższej klasy przewodnika górskiego lub o rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień do wniosku dołączają:

 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych;
 • dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania wyższej klasy uprawnień, wydane przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy lub rachunki;
 • oświadczenie o wykazie przejść, obejmującym przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, a także przejścia narciarskie o parametrach określonych przez stowarzyszenie zrzeszające górskich przewodników turystycznych.

Wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek oraz o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego/terenowego/miejskiego - pobierz 

IV. Osoby ubiegające się o wydanie kolejnego identyfikatora do wniosku dołączają:

 • 1 fotografię w formacie 3x4 (dla każdego rodzaju uprawnień)

Wniosek o wydanie identyfikatora pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (górskiego, terenowego, miejskiego) - pobierz

Wniosek o wydanie nowej legitymacji oraz identyfikatora pilota wycieczek/przewodnika turystycznego w związku ze zmianą danych osobowych - pobierz

V. Osobie przedstawiającej odpowiedni dokument (o którym mowa w art. 32 ustawy) potwierdzający znajomość języka obcego, marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego.

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO DLA PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH (poza świadectwem zdania egzaminu z j. obcego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa) - pobierz

Wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji
pilota wycieczek/przewodnika turystycznego - pobierz

VI. Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy nie legitymują się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych, mogą złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego (j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański i j. ukraiński).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego
dla pilotów wycieczek/przewodników turystycznych
(górskich, terenowych, miejskich)
 
- pobierz

PRZYKŁADOWE TESTY ORAZ PYTANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • część pisemna j. angielskiego- pobierz
 • część pisemna j. angielskiego- pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego  - pobierz

 5. OPŁATY SKARBOWE: 

 • za wydanie decyzji – 10 zł.
 • za potwierdzenie znajomości języka obcego w legitymacji pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych - 17 zł.

Jeżeli organem właściwym do nadania uprawnień jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

7. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy adresować do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek - pobierz

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych- pobierz

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich- pobierz

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych- pobierz

Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu dla kandydatów na pilota wycieczek- czytaj więcej...

Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich beskidzkich - pobierz

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK 9 PAŹDZIERNIK 2013 czytaj więcej...

UWAGA ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW!!!

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH GÓRSKICH BESKIDZKICH KL. III NA OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH 18 – 20 PAŹDZIERNIK 2013 czytaj więcej...

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH GÓRSKICH BESKIDZKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KL.II NA OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH 11 - 13 PAŹDZIERNIK 2013 czytaj więcej...

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH - OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 25 - 26 października 2013 czytaj więcej...

EGZAMIN Z JĘZYKA: ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO DLA PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW czytaj więcej...