Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  Szkoły  >  podstawowe i gimnazja

Szkoły podstawowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Aby zweryfikować dane zawarte w bazie bądź uzupełnić wykaz o nowy wpis, prosimy przesyłać na adres e-mail m.balawender@podkarpackie.pl  następujące dane: nazwa, powiat, gmina, adres, telefon, fax, e-mail, WWW i informacje dodatkowe.
UWAGA! Do zamieszczenia wpisu w bazie teleadresowej niezbędne jest podanie pierwszych pięciu danych, czyli nazwy, powiatu, gminy, adresu i numeru telefonu. W temacie e-mail prosimy wpisać: Szkoła podstawowa/gimnazjum publiczne lub Szkoła podstawowa/gimnazjum niepubliczne.

Szkołą publiczną jest szkoła, która:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  • realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie oraz ramowy plan nauczania
  • realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
  • umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych

Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródło: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH