Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Stypendia

ARCHIWUM 2009

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
STYPENDIA TWÓRCZE 2009 R.
 
Podstawa prawna
 
 
1.UCHWAŁA NrXXXII/590/09SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  w RZESZOWIEz dnia 30 marca 2009 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury...........czytaj więcej
2. UCHWAŁA Nr 185/3470/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 15 kwietnia 2009 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium twórcze, umowy stypendialnej, sprawozdania z realizacji stypendium twórczego oraz o przyznanie nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury...........czytaj więcej
 
Zadania
 
 
Przyznawanie stypendiów twórczych osobom zajmującym się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
 
uprawnione
Podmioty
 
 
 
Osoby, które posiadają udokumentowany w skali międzynarodowej lub kraju – dorobek w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub opieki nad zabytkami.
 
system Realizacji Zadań
 
Stypendia twórcze mają formę pieniężną i przyznawane są systemem konkursowym na okres:
       półroczny  – raz na dwa lata,
       roczny - raz na trzy lata.
 
 
 
 
Sposób przygotwania wniosku 
 
Wniosek o stypendium twórcze  winien zawierać:
1) wskazanie dziedziny, w której składany jest wniosek,
2) dane osobowe kandydata,
3) informacje o dotychczasowych osiągnięciach działalności kandydata wraz z dokumentacją potwierdzoną  za zgodność z oryginałem w przypadku kserokopii lub cyfrową zapisaną w jednym z formatów JPG lub PDF,
4) program ze szczegółowym harmonogramem jego realizacji w okresie pobierania stypendium, zakładanym efektem końcowym oraz terminem jego ukończenia.
 
 
 
 
formularze
 DO POBRANIA
 
 
Środki finansowe
 
 
Województwo Podkarpackie  zaplanowało w 2009 roku na stypendia twórcze środki finansowe w wysokości 90.000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Terminy składania WNIOSKÓW UPŁYWAją:
 
30 kwietnia  – o stypendia twórcze półroczne na drugie półrocze br. kalendarzowego,
30 września - o stypendia twórcze roczne oraz o stypendia twórcze półroczne na pierwsze półroczne następnego roku kalendarzowego.
O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Miejsce Złożenia dokumentów
 
 
Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego
35 – 959 Rzeszów
ul. Cieplińskiego 4
 
Kontakt
 
 
Oddział Kultury Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
tel. (0-17) 860-67-83  
 
Tryb odwoławczy
 
Nie przysługuje.
 
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania stypendiów wraz z wykazem stypendystów i uzasadnieniami, podawane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.wrota.podkarpackie.pl.
Stypendysta otrzyma informację pisemną o miejscu i terminie wręczenia stypendium, którego dokonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH