Wrota Podkarpackie
Wrota  >  PROW 2007-2013  >  Aktualności

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W Dzienniku Ustaw numer 34 pozycja 199 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie określa podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rok 2008 i na poszczególne województwa w ramach działań:
― różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
― ułatwianie startu młodym rolnikom,
― tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
― podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
― odnowa i rozwój wsi.


Z punktu widzenia samorządu województwa na uwagę zasługują kwoty przeznaczone na realizację działań 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i 3.4. Odnowa i rozwój wsi.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość limitów środków określoną w euro przelicza się na złote według kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu 28 grudnia 2007r., który wynosi 1euro=3,6468 PLN.
Stąd też wynikają przedstawione w tabeli kwoty:

Numer i nazwa działania

wysokość limitów środków na 2008r. w euro

wysokość limitów środków na 2008r. w złotych

3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

50 176 115

182 982 256,18

3.4. Odnowa i rozwój wsi

20 104 678

 73 317 739,73


Szczególną uwagę zwracamy na zapis § 9 rozporządzenia, który określa tryb postępowania dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy wykraczają poza kwotę limitu.
Zgodnie z zapisem wyżej wymienionego paragrafu wnioskodawcom tym odmawia się przyznania pomocy, co oznacza również konieczność składania tych samych wniosków w kolejnym naborze.
Podczas trwania tak zwanych konsultacji zewnętrznych projektu w/w rozporządzenia biorąc pod uwagę opóźnienia w realizacji PROW 2007-2013, stan przygotowań wnioskodawców, poniesione przez nich koszty przygotowania projektów, a także zapisy programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych (również zapisy linii demarkacyjnych) Marszałek Województwa Podkarpackiego zaproponował wprowadzenie w projekcie rozporządzenia następujących zmian:
1) określenie całkowitych alokacji środków na poszczególne działania oraz województwa z jednoczesnym zastrzeżeniem minimalnej ilości naborów w poszczególnych działaniach
2) określenie całkowitych alokacji środków na poszczególne działania i województwa oraz wskazanie Zarządu Województwa jako organu podejmującego decyzję o ilości przeprowadzonych naborów i limitów środków przeznaczonych na poszczególne nabory.

Uwagi i propozycje zmian dotyczących zapisów w projekcie nie zostały jednak uwzględnione.

Zapraszamy również do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rowoju Wsi, gdzie pojawiają się najświeższe informacje dotyczące Programu oraz działań samorządowych.
W dniach 28 i 29 lutego br. w Rybniku (woj. śląskie), odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednym z punktów obrad tego gremium skupiającego wszystkich Marszałków Województw był stan prac przygotowawczych do uruchomienia wdrażania działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.
Podczas obrad wypracowane zostało stanowisko w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w zakresie działań delegowanych do samorządów województw oraz Pomocy Technicznej.

Zamieścił: Anna Koziel
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH