Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Aktualności

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Działając na podstawie art. 54 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4 w związku z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. w godzinach od 1000 do 1400 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (II piętro)

Podczas spotkania każdy będzie miał możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz wziąć udział w dyskusji oraz zgłosić uwagi, opinie i wnioski.

Projekt dokumentu wraz załącznikami dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Rolnictwo na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl.

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH