Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Energia odnawialna

Energia odnawialna

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Coraz częstsze braki i wysokie ceny ropy naftowej uświadamiają światu, że zasoby naturalnych surowców energetycznych bardzo szybko się kurczą i są ograniczone. Odkrycia nowych złóż, co zgodnie podkreślają kraje OPEC i inni producenci, nie nadążają za rosnącym popytem. W Polsce w okresie najbliższych kilkunastu lat przewiduje się podwojenie zapotrzebowania na energię, co oznacza, że nasz kraj dogoni najbardziej rozwinięte kraje UE w ilości zużywanej energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca.


Wzrasta również realne zagrożenie dla środowiska związane z uwalnianiem do atmosfery gazów cieplarnianych, powstających w wyniku spalania paliw kopalnych. Ochrona przed tzw. efektem cieplarnianym i związanym z tym niepożądanym ociepleniem klimatu stanowi obecnie największe wyzwanie stojące przed ludzkością.

 
Zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalania może być osiągnięte poprzez zredukowanie udziału paliw kopalnych w bilansie energetycznym oraz zastosowanie metody substytucji paliw tradycyjnych nowymi ( ekologicznie czystymi ) nośnikami energii, głównie przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, które wcale, lub tylko w niewielkim stopniu, emitują dwutlenek węgla. Obecnie na całym świecie poszukiwanie alternatywnych źródeł energii prowadzone jest na szeroką skalę. Coraz więcej państw nastawia się na wytwarzanie energii czystej, pochodzącej z odnawialnych źródeł takich jak rzeki i zbiorniki wodne, wiatr, słońce czy z surowców do produkcji energii z biomasy.

 
Niezwykle istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii to niemożliwość wyczerpania się ich zasobów oraz użytkowanie bez degradacji środowiska.

 
Według ustaleń przyjętych przez Radę Europejską, energia elektryczna produkowana w sposób przyjazny dla środowiska ma stanowić 20% całkowicie wytwarzanej energii. Stanowisko Unii Europejskiej obejmujące nowych członków w tym Polskę, określiło, iż udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo – energetycznym kraju powinien wynosić już w 2010 roku co najmniej 12%, a udział biopaliw w rynku paliw dla transportu 5,75%.

 
Obecnie wykorzystanie tego rodzaju energii w naszym kraju jest niewielkie, nie przekracza 2,5% całkowitego zużycia energii pierwotnej, która w pozostałej części wytwarzana jest w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Zgodnie z dokumentem rządowym „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej", celem strategicznym państwa jest zwiększenie tego poziomu do 7,5% w 2010 roku i 14% w 2020 roku.

Teren Województwa Podkarpackiego bogaty jest w zasoby odnawialnych źródeł energii. Korzystne warunki wiatrowe sprzyjają lokowaniu w regionie elektrowni wiatrowych. Na terenie województwa działa ich już kilkadziesiąt. Najmniejsze to przydomowe "wiatraki" o mocy ok. 10 kW. Z kolei największe sprzedają energię do sieci elektrycznej.

 
Popularne też jest wykorzystanie energii wody. Od wielu lat działa bowiem Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce oraz wiele małych elektrowni wodnych.

W niedalekiej przyszłości planuje się wykorzystywać gaz powstały na składowiskach odpadów komunalnych ( w regionie funkcjonują tylko cztery agregaty ).

Na terenie województwa występują znaczne ilości wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane w energetyce cieplnej szczególnie w większych aglomeracjach miejskich – w okolicach Rzeszowa zalegają bardzo bogate pokłady wód geotermalnych. Niektórzy szacują, że tylko rejon miasta kryje około 6 km3 wody o temperaturze od 60 do 100 stopni Celsjusza. Takie zasoby energii mogą być użyte do ogrzewania domów i mieszkań oraz budowy aquaparków.

 
Korzystne nasłonecznienie to również jeden z walorów naszego regionu możliwy do wykorzystania w produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

 
Jednak największym potencjałem w produkcji energii odnawialnej na obszarze województwa podkarpackiego według oceny specjalistów powinna okazać się energia pozyskiwana z biomasy. Już teraz na terenie Województwa Podkarpackiego działa kilkanaście instalacji do spalania biomasy ( głównie odpadów z przemysłu drzewnego i słomy ).

Bogactwo zasobów oraz sprzyjające warunki sprawiają, że Samorząd Województwa widzi w energetyce odnawialnej jedną z szans rozwoju regionu. Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą stać się szansą na technologiczny, ekonomiczny oraz społeczny rozwój dla całego Podkarpacia.


Do współpracy z inwestorami i wsparcia działań samorządów lokalnych powołana została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z innymi podmiotami Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., która realizuje zadania województwa z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Specjaliści z PAE Sp. z o.o. służą wszystkim zainteresowanym pomocą i doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Innym źródłem danych o zasobach OZE w Województwie Podkarpackim jest utworzona przez Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. wraz z Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – Baza odnawialnych źródeł energii Województwa Podkarpackiego. Baza ta zawiera specjalistyczną i kompleksową diagnozę stanu obecnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii ( wiatr, słońce, woda, biomasa, geotermia) i wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych metod pozyskania "energii przyjaznej środowisku". Dane udostępnione są na stronie http://www.baza-oze.pl/, po wcześniejszym bezpłatnym zalogowaniu się w serwisie.


Więcej informacji można uzyskać:
w siedzibie Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie
ul. Szopena 51 lok. 213
35 – 959 Rzeszów
tel. 017 867 62 80
fax 017 867 62 82
e-mail: biuro@pae.org.pl
www.pae.org.pl

Zamieścił: Agnieszka Bem
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH