Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informację udostępniono: 17.01.2014 11:08


Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny
 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. W związku z powyższym:

 • ostatnim okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w starym systemie półrocznym jest II  półroczne 2012 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął z dniem 31 stycznia 2013 r.)
 • pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

Szczegółowe informacje na temat ponoszenia opłat w starym i nowym systemie zamieszczono w odrębnych blokach informacyjnych, dostępnych na stronach:
Rolnictwo/Opłaty za korzystanie ze środowiska/System roczny
Rolnictwo/Opłaty za korzystanie ze środowiska/System półroczny


       Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z instrumentów finansowych ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) - pobierz, ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, w myśl zasady "zanieczyszczający płaci" - opłaty te ponoszą wszyscy, którzy korzystają ze środowiska, poprzez

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;
 • składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, np.
  - w rolnictwie - ogrzewanie szklarni kotłownia na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MW;
  - w rolnictwie - pobór wody podziemnej do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni;
  - pobór wody podziemnej lub powierzchniowej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości większej niż 5m3/dobę;
  - wprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niz 5m3/dobę;
 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.)
   


adres składania ewidencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów
z dopiskiem
Departament Ochrony Środowiska
Uwaga! - Wykazy winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - przez osoby upoważnione zgodnie z wpisem bądź posiadające pełnomocnictwo podpisane przez taką osobę - pobierz;
Uwaga! - W wypadku gdy podmiot nie korzystał ze środowiska w danym okresie zobowiązany jest przesłać na w/w adres oświadczenie o braku korzystania ze środowiska - pobierz.

Z dniem 11września 2013 r. sprawy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska prowadzone są w
DEPARTAMENCIE OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE, 35-010 RZESZÓW, AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, IV PIĘTRO
 zgodnie z podziałem terytorialnym

Powiat:
Bieszczadzki, Brzozowski, Leski, Lubaczowski, Niżański, Ropczycko-Sędziszowski, Strzyżowski nr. tel. 17 860 67 13
Dębicki, Mielecki, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 17 oraz 17 860 67 18
Jarosławski, Rzeszowski, Kolbuszowski nr. tel. 17 860 67 17
Jasielski, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 19
Krośnieński, Leżajski, Przemyski, Przeworski nr. tel. 17 860 67 15
Łańcucki, Rzeszowski nr. tel 17 747 63 37
Sanocki, Stalowowolski, Tarnobrzeski oraz podmioty pozostałe nr. tel. 17 860 67 14

Szczegółowy podział  - pobierz.

opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Zamieścił: Barbara Marek
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH