Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Produkty Regionalne i Tradycyjne  >  Produkty tradycyjne

Produkty tradycyjne

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Informacje ogólne

 

          Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się wyroby produkowane od co najmniej 25 lat, mogą starać się o umieszczenie ich na Liście Produktów Tradycyjnych. Szczegółowe unormowanie prawne znajduje się w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

 

Lista Produktów Tradycyjnych:

  • służy rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych,
  • nie jest instrumentem ochrony nazw produktów - wpis nazwy produktu odnoszącej się do obszaru geograficznego na Listę Produktów Tradycyjnych nie stanowi uznania pochodzenia tego produktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa; na liście, o ile będzie to oczywiście uzasadnione tradycją wytwarzania danego wyrobu, mogą pojawić się produkty o identycznych nazwach, które pochodzą z różnych regionów Polski,
  • stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych); odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania; udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu,
  • ma na celu pogłębienie wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie ich zainteresowania tego typu produktami i można liczyć, że przyczyni się do wzrostu dochodów wytwórców tradycyjnego jadła.I. Procedura umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych:

 1. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe.
 2. We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:

  • podać nazwę i rodzaj produktu
  • sporządzić charakterystykę produktu
  • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji
  • opisać metodę produkcji
  • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat

                           


                             Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (pobierz) 3. Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 4. Z wnioskiem o wpis występuje się do marszałka województwa
 5.  Wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Marszałek województwa sprawdza wniosek zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.
 7. Pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

 

 II. Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych:

           Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych.

          Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych będą podzielone zgodnie ze zgłoszeniem z danego województwa. W ramach podziału zgodnie ze zgłoszeniem produkty zostaną podzielone według następujących kategorii:

 • sery i inne produkty mleczne
• mięso świeże oraz produkty mięsne
• produkty rybołówstwa, w tym ryby
• orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nieprzetworzone)
• wyroby piekarnicze i cukiernicze
• oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)
• miody
• gotowe dania i potrawy
• napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
• inne produkty

          Wytwórcy produktów tradycyjnych nie mają obowiązku poddawania się kontroli, która miałaby za zadanie potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Nie wpływa to jednak na fakt, że producenci mogą potwierdzić zgodność produkcji z zadeklarowaną metodą m.in. poprzez skorzystanie z usług jednostek certyfikujących akredytowanych zgodnie z Polską Normą PN EN-45011, które mogą wydawać "certyfikat zgodności".

 

Więcej o Liście Produktów Tradycyjnych w przewodniku zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz)

 

Produkty z terenu województwa podkarpackiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych (zobacz)

 

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Zamieścił: Marcin Matusz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH