Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Aktualności

Uwaga Beneficjenci RPO WP - nowy Taryfikator korekt finansowych!

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Od 1 czerwca 2014r. obowiązuje  nowy Taryfikator kar za naruszenia przepisów o przetargach przy realizacji unijnych projektów.


Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju dokonało aktualizacji dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE". Zmiany wynikają z nowych wymogów wprowadzonych przez Komisję Europejską dnia 19 grudnia  2013 r.  w Decyzji C (2013) 9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Nowy Taryfikator ma  zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po 31 maja 2014 r.

Do funkcjonującego dotychczas Taryfikatora wprowadzono szereg zmian uwzględniających doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów Komisji oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uwzględniono na przykład zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym. Załącznikiem do Taryfikatora są dwie tabele – tj.:
-       tabela n r 1 – dot. zamówień w całości objętych dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE,
-       tabela nr 2 – dot.  zamówień które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE  lub 2004/17/WE lub są objęte nimi częściowo.
Nowością jest dodanie nowych kategorii nieprawidłowości dotychczas nie uwzględnianych, dla których wysokość korekty ustalano do tej pory na zasadzie analogii – na postawie kategorii naruszenia o najbardziej zbliżonym charakterze.
Podstawowym i najczęściej występującym w Taryfikatorze wskaźnikiem procentowym jest „25 %”, który w zależności od wagi nieprawidłowości może być w jedynie w ściśle określonych przypadkach obniżany.
W dokumencie zrezygnowano z generalnej możliwości obniżania wskaźników korekty o 50 % wprowadzając w to miejsce rozwiązanie polegające na tym, iż wskaźniki procentowe mogą być obniżone jedynie w przypadkach wskazanych w tabelach (w kolumnie „Uwagi” odnoszącej się do danego wskaźnika znajduje się informacja o możliwości stopniowania korekty w zależności od wagi nieprawidłowości). Wskaźniki nie mogą być obniżane w przypadku kategorii, dla których wskazano jedną stawkę procentową bez możliwości jej obniżania. Obniżanie korekty powinno być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnego zamówienia, biorąc pod uwagę okoliczności mogące mieć wpływ na naruszenie zasad konkurencyjności, przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Poziom korekty nie może zostać obniżony w przypadku znaczącego naruszenia konkurencyjności. Możliwość potencjalnego obniżenia wskaźnika korekty dotyczy jedynie około połowy ogólnej liczby wskaźników; w pozostałych przypadkach korekty będą wymierzane w maksymalnym wymiarze. Na wysokość wykrywanych nieprawidłowości wpływ będzie miało także wprowadzenie w wielu wypadkach 100 % wskaźników korekty.

Ponadto, w dokumencie ujęto również kategorie wynikające wprost ze zmienionych Wytycznych Komisji Europejskiej (tj. konflikt interesów oraz bezprawne odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę).
IZ RPO WP zwraca się z prośbą do Beneficjentów/Wnioskodawców  o wnikliwe zapoznanie się z zapisami Taryfikatora oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wysoką restrykcyjność jego zapisów, w szczególności na stawki procentowe za naruszenia przy udzielaniu zamówień, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE lub są objęte nimi częściowo.
Zamieścił: Paweł Ciejka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH