Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Ewaluacja

Ewaluacja

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Szanowni Państwo!

Wszelkie informacje z zakresu ewaluacji zamieszczane od roku 2012 na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, są dostepne w nowym serwisie  Programu: www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Ewaluacja  lub po kliknięciu na poniższy guzik:

 

 

 

Na podstawie art. 47 rozporządzenia Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ewaluacja ma „na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Ewaluacja jest definiowana jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

Ze względu na moment, w którym ewaluacja jest wykonywana wyróżnia się:
  • ocenę ex-ante- przeprowadzenie oceny szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji programu. Ewaluacja ex ante RPO WP została przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WP. Ewaluacja ta została wykonana w 2006 r. przez ewaluatorów z firmy WYG International, a jej wynik został uwzględniony w procesie programowania. Raport dostępny jest na stronie www.ewaluacja.gov.pl.
  • ocenę on going - przeprowadzenie bieżącej oceny połączonej z monitorowaniem programu,
  • ocenę ex-post - przeprowadzenie oceny nie później niż rok po zakończeniu realizacji programu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1083/2006 ewaluacja ex post przeprowadzana jest przez Komisję Europejską we współpracy z Państwem Członkowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WP.
Ewaluacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w okresie programowania 2007-2013 będą miały charakter:
  • ewaluacji strategicznych, w celu dokonania oceny i analizy postępu RPO WP w odniesieniu do priorytetów polityk krajowych i wspólnotowych. W ramach RPO WP planuje się przeprowadzenie ocen strategicznych w obszarach dotyczących MŚP, rozwoju infrastruktury publicznej (technicznej i społecznej) oraz spójności terytorialnej regionu. 
  • ewaluacji operacyjnych, których celem będzie wspieranie procesu monitorowania RPO WP.
Planowanie ewaluacji RPO WP odbywa się poprzez przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą Plan ewaluacji RPO WP, którego celem jest wskazanie sposobu organizacji procesu ewaluacji oraz głównych kierunków ewaluacji podejmowanych przez IZ w okresie 2007-2013. Dokument ten zostanie sporządzony przez IZ RPO WP w terminie 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia programu przez KE.

Ewaluacje będą przeprowadzane głównie przez podmioty zewnętrzne tzw. ewaluatorów zewnętrznych. Pozwoli to na zachowanie obiektywności wyników i niezależności pracy ewaluatora. Wybór ewaluatorów zewnętrznych będzie się odbywał zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Dodatkowo Jednostka Ewaluacyjna umiejscowiona w IZ RPO WP może przeprowadzić ewaluacje we własnym zakresie (ewaluacje wewnętrzne), które powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do ewaluacji zewnętrznych.

Wszystkie raporty z ewaluacji będą upublicznione na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP, natomiast wyniki wszystkich ewaluacji będą przedkładane Komitetowi Monitorującemu, Krajowej Jednostce Oceny oraz Komisji Europejskiej na jej życzenie. 
Zamieścił: Kasper Bosek
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH