Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące możliwości wsparcia finansowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013

 1. Czy można ubiegać się o sfinansowanie rozbudowy zakładu usługowego?
 2. Jaki musi być minimalny wkład własny beneficjenta (ile procent) jeżeli jest przedsiębiorcą?
 3. Czy zakup środka transportu przez firmę nie prowadzącą usług transportowych będzie kosztem kwalifikowanym projektu?
 4. Który rok obrachunkowy powinien być brany pod uwagę do sklasyfikowania wielkości firmy (jeśli nastąpiło przejście z jednej wielkości w drugą, np. ze średniej w dużą)?
 5.  Czy gabinety lekarskie/stomatologiczne mogą ubiegać się o środki na zrefundowanie zakupu wyposażenia?
 6.  Czy sklepy mogą ubiegać się o środki na zrefundowanie zakupu wyposażenia?
 7.  Czy obligatoryjne jest stosowanie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy przez firmę? 
 8.  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w lokalu należącym do brata może w ramach projektu odkupić lokal (a w ślad za tym poszerzyć świadczone usługi, np. o pralnię chemiczną)?
 9.  Czy firma może ubiegać się o zakup budynku w ramach projektu (w ślad za tym nie będą tworzone miejsca pracy), w celu przeniesienia się z wynajmowanego (w przypadku wypowiedzenia najmu przez właściciela lokalu) do własnego obiektu?
 10.  Czy firma może kupować maszyny/urządzenia używane (nie nowe)?
 11.  Czy, w przypadku projektu nieinnowacyjnego, firma ma szansę otrzymać środki, np. na wymianę starszego sprzętu na nowszy (np. sprzęt komputerowy)?
 12.  Czy beneficjent RPO może pochodzić z innego województwa, jeśli inwestycja zlokalizowana jest na obszarze regionu objętego danym RPO?
Ad. 1 Potencjalni beneficjenci pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego, w tym przede wszystkim:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje otoczenia biznesu
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • przedsiębiorcy
 • spółki wodne
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • instytucje kultury.

Ad. 2 Środki na rozwój przedsiębiorstwa można pozyskiwać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa I, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.Działanie to ma na celu wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. Powyższe działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów:

 • wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw,
 • bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na:
  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
  • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
  • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dostosowanie do wymogów środowiskowych,
  • inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
  • tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm,
  • a także usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z w/w typami projektów.

Ad. 3  Zgodnie z roboczą wersją projektu Szczegółowego opisu  priorytetów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego (RPO WP), minimalna kwota dofinansowania projektu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 10 tys. PLN (2,5 tys. euro).

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów:
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN (200 tys. euro),
 • Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN (300 tys. euro),
 • Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju  przez okres nie dłuższy niż 4 lata - 2 mln PLN (500 tys. euro) (odpowiednio udokumentowana innowacyjność),
 • Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata - 5,6 mln PLN.

Ad. 4  Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości ma na celu wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Działanie to realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów:
 • wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowego wsparcia przedsiębiorstw,
 • bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na:
  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
  • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
  • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dostosowanie do wymogów środowiskowych,
  • inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
  • tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, a także usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.

Ad. 5  Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 to lista projektów, które będą realizowane z pominięciem procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013 wyłonionych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca) RPO WP, mających duży wpływ na rozwój i innowacyjność województwa.

Ad. 6 Środki w celu rozpoczęcia działalności można będzie pozyskiwać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na poziomie centralnym i regionalnym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, kontakt: Rzeszów ul. Lisa-Kuli 20, Tel. 017-850-92-35 lub 850-92-00.

Środki na rozwój i innowację przedsiębiorstwa można pozyskiwać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa I, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. Działanie to ma na celu wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Typy projektów, które będą realizowane w ramach działania zostały wymienione w punkcie 2 (powyżej).Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany będzie w trybie konkursowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym.

Ad. 7 Minimalna wartość projektu to 20 tys. PLN. Natomiast nowe inwestycje i o wysokim potencjale innowacyjnym (projekty), w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju  przez okres nie dłuższy niż 4 lata - 2 mln PLN (500 tys. euro) (odpowiednio udokumentowana innowacyjność),  na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata  5,6 mln PLN wydatków kwalifikowanych. Limit ten określa Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (stanowiącej załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu  Priorytetów).

Ad. 8  Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na działanie w ramach osi priorytetowej I to 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Natomiast w przypadku projektów objętych pomocą publiczną to 85% z maksymalnej wielkości pomocy publicznej w zależności od jej rodzaju. W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną wkład krajowy wynosił będzie nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych i będzie on wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi ponoszony w całości lub części przez beneficjenta. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wysokość wkładu własnego beneficjenta wynika z maksymalnych poziomów pomocy publicznej określonych  w stosownych rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego.
Ad. 9  Wydatki na zakup lub leasing finansowy środków transportu są kwalifikowane w przypadku, gdy:
- beneficjent nie wykonuje działalności w zakresie usług transportowych (działalność transportowa nie jest jego działalnością główną - główną działalność gospodarczą określa się na podstawie przeważającego, procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub  jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących),
- nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego,
- wydatek na nabycie środka transportu nie jest jedynym lub głównym wydatkiem w projekcie,
- środek transportu jest niezbędny do realizacji projektu i stanowi integralną część projektu.
Ad.10  Zgodnie z załącznikiem do Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE):
Artykuł 2. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 milionów euro, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
Artykuł 4.
1.      Dane, które należy zastosować do określenia liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych to dane dotyczące ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego oraz obliczone w skali rocznej. Są one uwzględniane od daty  zamknięcia rozliczeń (…)
2.      W przypadku gdy z datą zamknięcia rozliczeń, przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło lub mieści się poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnionych osób lub pułapów finansowych określonych w art. 2, nie spowoduje to utraty ani nabycia statusu przedsiębiorstwa, chyba że pułapy te zostaną przekroczone przez dwa okresy obrachunkowe z rzędu.
Ad.11 Tak, jeżeli ich projekt spełnia również inne wymagania (np. istnienie  firmy co najmniej 1 rok).
 Ad.12  Tak, jeżeli ich projekt spełnia również inne wymagania (np. istnienie firmy co najmniej 1 rok).
Ad.13  Nie, ale należy udowodnić, że ceny zakupu są cenami rynkowymi (np. poprzez zastosowanie zapytania ofertowego).
Ad.14  Nie, ponieważ uniemożliwiają to powiązania rodzinne.
Ad.15   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399, patrz: art. 5 pkt. 3):
Nowa inwestycja obejmuje:
1.      Inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
a)     rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa
b)     dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
c)     zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym (…)
Punkt 4 § 5 ww. rozporządzenia stanowi, że: nową inwestycją nie jest – inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
Ad.16  MŚP mogą kupować używane środki trwałe pod warunkiem, że ich zakup nie był w poprzednich 7 latach finansowany ze środków UE (oświadczenie sprzedającego, ale odpowiedzialność kupującego).
Ad.17 Punkt 4, §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399) stanowi, że: nową inwestycją nie jest – inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
Brak innowacyjności nie wyklucza automatycznie z ubiegania się o dofinansowanie. Może jednak uszczuplić liczbę  przyznanych punktów.
Ad.18 Tak, w ramach RPO beneficjentem może być podmiot spoza województwa objętego programem. Kluczową kwestią warunkującą możliwość wsparcia w ramach RPO jest to, czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu. W związku z powyższym istotna jest lokalizacja projektu, a nie miejsce siedziby beneficjenta. Generalną zasadą jest, że projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w ramach którego jest realizowany.
Zamieścił: Katarzyna Popkiewicz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH