Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta
Ważne

Najnowsze informacje

Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Oś II - VII

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

Poniższy zbiór zawiera zarówno projekty jak i obowiązujące dokumenty i akty prawne pomocne dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zbiór ten będzie na bieżąco aktualizowany i rozszerzany o nowe dokumenty i wytyczne odnoszące się do realizacji RPO.

 1. Dokumenty programowe
 2. Ogłoszenia o naborach wniosków
 3. Ocena wniosków
 4. Wytyczne i wyjaśnienia
  1. Wytyczne do opracownia studiów wykonalności
  2. Inne wytyczne
  3. Wyjaśnienia
 5. Wzory wniosków
 6. Wzór umowy i formularzy 
 7. Wspólnotowe akty prawne i wytyczne
 8. Krajowe akty prawne oraz wytyczne
 9. Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 10. Inne przydatne dokumenty
 11. Informacje dla podmiotów realizujących projekty

 

 

 1. Dokumenty programowe

   

 2. Ogłoszenia o naborach wniosków  

   

 3. Ocena wniosków

   

 4. Wytyczne i wyjaśnienia
  1. Wytyczne do opracownia studiów wykonalności
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty dotyczące infrastruktury transportu lotniczego
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty dotyczące zapobiegania zagrożeniom
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności  - projekty dotyczące infrastruktury transportu multimodalnego oraz transportu publicznego
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – Projekty dotyczące infrastruktury drogowej
    pobierz plik 
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczace ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki zasobami wodnymi
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego
    pobierz plik 
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – Projekty dotyczące zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności - Projekty dotyczące infrastruktury transoportu kolejowego
    pobierz plik 
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty kubaturowe i wyposażenie
    pobierz plik 
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności projektów - projekty dotyczące energetyki i ciepłownictwa
    pobierz plik 
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności  - projekty rewitalizacji oraz aktywizacji obszarów zmarginalizowanych gospodarczo
    pobierz plik
   • Wytyczne do opracowania studium wykonalności – projekty realizowane na obszarach zniszczonych przez powódź
    pobierz plik
  2. Inne wytyczne
  3. Wyjaśnienia
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie i wniosku beneficjenta o płatność
  • Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:
   • Test pomocy publicznej (Działanie 2.1 schemat F)
    pobierz plik
   • Test pomocy publicznej (Działanie 4.1 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dot. unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu
    pobierz plik
   • Test pomocy publicznej (Działanie 5.1 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektów współfinansowanych przez UE
    pobierz plik
   • Wzór kalkulacji obliczenia wskaźników liczbowych w ramach kryteriów: Efektywność kosztowa projektu (stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO) oraz Zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich ( Dotyczy projektów z Osi III) 
    pobierz plik
   • Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Tabele wydatków kwalifikowanych i źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych dla projektów w ramach działania 2.2 zawierających dające się wyodrębnić elementy objęte i nieobjęte pomocą publiczną
    pobierz plik
   • Test pomocy publicznej dla działania 2.2 oraz osi III
    pobierz plik
   • Wzór oświadczenia o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej (Oś III)
    pobierz plik
   • Wzór testu pomocy publicznej dla działania 2.1 schemat E
    pobierz plik
   • Test pomocy publicznej (Działanie 7.3 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie potwierdzające, że zakres rzeczowy projektu wskazanego jako komplementarny zlokalizowany jest wyłącznie na obszarze objętym powodzią lub podtopieniami w 2010 r. i został zalany w wyniku powodzi lub podtopień w 2010 r.(Działanie 7.3 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie potwierdzające, że zakres rzeczowy projektu zlokalizowany jest wyłącznie na obszarze objętym powodzią lub podtopieniami w 2010 r. i został zalany w wyniku powodzi lub podtopień w 2010 r. (Działanie 7.3 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dot. unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu (Działanie 4.1 schemat B)
    pobierz plik
   • Oświadczenie w sprawie wpływu projektu na rozwój gospodarczy (Działanie 4.1 schemat B)
    pobierz plik
   • Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)(zgodny z Wytycznymi OOŚ z dnia 5 maja 2009 r.)
    pobierz plik

   • Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) )(zgodna z Wytycznymi OOŚ z dnia 5 maja 2009 r.)
    pobierz plik

   • Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)(zgodny z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
    pobierz plik
   • Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) )(zgodna z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
    pobierz plik
   • Pismo Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 listopada 2009 r. znak DWI-IV-92117-40-RG/09, dotyczące pojęcia "zezwolenie na inwestycję" w rozumieniu formularza do wniosku o dofinansowanie w części dot. OOŚ oraz celów kontroli procedur środowiskowych w programach operacyjnych
    pobierz plik
   • Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu
    pobierz plik
   • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
    pobierz plik
   • Oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą / nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT
    pobierz plik
   • Oświadczenie o nie wystąpieniu podwójnego finansowania projektu
    pobierz plik
   • Oświadczenie o posiadaniu / nie posiadaniu statusu podatnika podatku VAT
    pobierz plik
   • Zaktualizowane Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zgodne z Wytycznymi OOŚ z dnia 3 czerwca 2008 r.)
    pobierz plik
   • Załącznik 1a. Tabela obliczeń dochodów generowanych przez projekt
     pobierz plik
  • Wzór Wniosku beneficjenta o płatność - wzór w znacznej części opiera się na Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 09 czerwca 2009r.
   UWAGA: W przypadku braku możliwości wydrukowania Wniosku beneficjenta o płatność oraz Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT w kolorze, należy korzystać z plików oznaczonych jako wersja czarno-biała.
   • Wzór wniosku o płatność 
    pobierz plik  
    pobierz plik (wersja czarno-biała) 
   • Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników     
    pobierz plik 
   • Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność)
    pobierz plik  
    pobierz plik (wersja czarno-biała)

   

 6. Wzory umów i formularzy
  • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja
   pobierz plik  
  • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 – wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja,
   pobierz plik  
  • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji (dla wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego),
   pobierz plik  
  • Porozumienie o dofinansowaniu projektu państwowej jednostki budżetowej w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
   pobierz plik  
  • Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja,
   pobierz plik  
  • Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
   pobierz plik  
  • Załącznik nr 2 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN (wersja refundacja)
   pobierz plik
  • Załącznik nr 2 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN (wersja zaliczka i refundacja)
   pobierz plik
  • Załącznik nr 3 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku vat
   pobierz plik
  • Załącznik do oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT
   pobierz plik
  • Załącznik nr 4 do Umowy/Decyzji o dofinansowanie - Deklaracja beneficjenta odnośnie utworzenia nowych miejsc pracy
   pobierz plik
  • Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - Osie II-VII
   pobierz plik 
     
 7. Wspólnotowe akty prawne i wytyczne
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
   pobierz plik
  • Zmiana art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
   pobierz plik
  • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
   pobierz plik
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   pobierz plik
  • Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści.
   pobierz plik
  • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013
   pobierz plik
 8. Krajowe akty prawne oraz wytyczne
  • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
   pobierz plik
  • Rozporządzenie/projekty Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące pomocy publicznej:
   1. nie wymagające notyfikacji:
    • w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
     pobierz plik - z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1399)
     pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 713)
     pobierz plik - zmiana z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1483)
     pobierz plik - z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1599)
    •  w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
     pobierz plik - z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1398)
     pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 712)
     pobierz plik - zmiana z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1481)
     pobierz plik - z dnia 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1549)
    • z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562);
     pobierz plik

    •  w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
     pobierz plik - z dnia 2 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 Nr 185, poz. 1318)
     pobierz plik - zmiana z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 711)
     pobierz plik - zmiana z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 224, poz. 1482)

    pobierz plik - z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1535)


    • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 17 marca 2009 r. 
     pobierz plik
    • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
     pobierz plik
    • w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
     pobierz plik
    • w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 9 czerwca 2010 r.
     pobierz plik
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych.
   pobierz plik
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.
   pobierz plik
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
   pobierz plik
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.
   pobierz plik
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
  • Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
   pobierz plik

    

 9. Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

   

 10. Inne przydatne dokumenty
 11. Informacje dla podmiotów realizujących projekty

 

 
Zamieścił: Paweł Ciejka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH