Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta  >  RPO Oś I - Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka

Oś I RPO WP

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta RPO WP
2007-2013 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Vademecum ma na celu zapoznanie potencjalnego beneficjenta z możliwościami i zasadami wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ma także pomóc we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach RPO WP.

Vademecum będzie na bieżąco aktualizowane i rozszerzane o nowe dokumenty i wytyczne odnoszące się do realizacji RPO.
W niniejszym Vademecum, przyszły wnioskodawca znajdzie informacje dotyczące m.in.:
– obowiązujących dokumentów i aktów prawnych,
– systemu naboru, oceny i wyboru projektów,
– kwalifikowalności projektów i wydatków,
– wzory wniosków o dofinansowanie oraz wzorów wniosków o płatność,
– wzory umów,
– wzory studium wykonalności / biznesplanu,
– zasad promocji i informacji,
– pomocy publicznej.

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy
Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat A - Projekty inwestycyjne
Schemat B - Projekty pozainwestycyjne

Zamieścił: Danuta Olszewska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH